W latach 2005-2010, jako nieformalna grupa miłośników motocykli zabytkowych, byliśmy inicjatorami i organizatorami szeregu działań związanych z motocyklami zabytkowymi na Lubelszczyźnie. Lubelski Rajd Weteranów Szos "Rajd Partyzancki", Wystawa Motocykli Zabytkowych, Wyścigi Super-Veteran, dały możliwość podziwiania motocykli zabytkowych, a przede wszystkim, były doskonałym pretekstem do spotkań, wszystkich tych, dla których ten rodzaj hobby jest szczególnie bliski. Wymiana doświadczeń, prezentacja odrestaurowanych motocykli lub unikalnie zachowanych; spotkanie starych lub poznanie nowych znajomych; zarażanie innych naszą pasją - to wszystko miało miejsce dzięki wspólnym działaniom naszej grupy.

Postanowiliśmy rozwijać naszą działalność. Mając na celu integrację naszego grona oraz otwierając się na nowe osoby, które chciałyby do nas dołączyć, podjęliśmy decyzję o formalizacji.

W dniu 21.02.2010 odbyło się zebranie założycielskie, które. stało się wstępem do zawiązania stowarzyszenia pod nazwą:

Stowarzyszenie Miłośników Motocykli Dawnych Lubelska Grupa Weterańska "Partyzant"

z siedzibą w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie.

W czerwcu 2010 roku Sąd właściwy dla naszej siedziby, nadał nam osobowość prawną wpisując nasze stowarzyszenie do KRS pod numerem 0000355626.

W listopadzie 2010 roku Stowarzyszenie LGW 'Partyzant' stało się członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego

Zawiązując stowarzyszenie postawiliśmy sobie konkretne cele:
1. Dbanie o zabytki techniki ruchomej w postaci motocykli zabytkowych. Odbudowę rekonstrukcję pojazdów historycznych, gromadzenie literatury i pamiątek związanych z historią motoryzacji na Lubelszczyźnie i w Polsce.

2. Krzewienie kultury technicznej wśród społeczności lokalnej i edukację młodzieży poprzez prezentację osiągnięć LGW w zachowaniu kulturowego dziedzictwa technicznego.

3. Kultywowanie pamięci i tradycji historycznej związanej z walkami o wolność w okresie II Wojny Światowej, prowadzonymi przez Żołnierzy Polskiego Września '39 oraz partyzantów z rejonu Lubelszczyzny.

4. Promowanie Lubelszczyzny na forum ogólnopolskim i międzynarodowym przez organizowanie działań publicznych i edukacyjnych.

5. Popularyzację sportów i turystyki motorowej, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz formy poznawania regionu lubelskiego, Polskie i Europy.

6. Integrację o zasięgu międzynarodowym podobnych grup weterańskich w obrębie krajów Unii i sąsiadujących, z uwzględnieniem szczególnym: Czech, Słowacji, Ukrainy i Białorusi, Litwy.

Cele istnienia LGW postanowiliśmy osiągnąć poprzez realizację szeregu działań:
1. Ratowanie zabytków techniki motoryzacyjnej od zniszczenia, poprzez ich zabezpieczanie przed pogorszeniem stanu, kompletowanie, rekonstrukcję i restaurację do pełnej kondycji technicznej;

2. Gromadzenie wiedzy, bibliografii, ikonografii oraz pamiątek historycznych związanych z techniką motocyklową oraz sportami motorowymi i ludźmi związanymi w w przeszłości tą tematyką;

3. Organizowanie przedsięwzięć prezentujących osiągnięcia w dziedzinie dbania o zabytki techniki, w postaci: wystaw, imprez sportowych, spotkań miłośników motocykli, różnych form publicznych prezentacji dorobku LGW, wystąpień i działań edukacyjnych, prelekcji, audycji radiowych i telewizyjnych, wydawnictw okolicznościowych (druki ulotne, wydawnictwa CD, prasa branżowa);

4. Uczestniczenie w działaniach upamiętniających walkę i męczeństwo Żołnierza Polskiego i ludności cywilnej, upamiętnianie tych wydarzeń podczas organizowanych imprez plenerowych i okolicznościowych podejmowanych przez LGW;

5. Organizowanie imprez plenerowych (rajdów, wyścigów, pokazów, spotkań) o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, pozwalających na udział miłośników motocykli zabytkowych;

6. Tworzenie internetowego serwisu prezentującego osiągnięcia i zamierzenia LGW" Partyzant";

7. Prezentacja osiągnięć restauratorskich członków LGW na terenie Polski i po za jej granicami, poprzez udział w imprezach okolicznościowych i spotkaniach organizowanych przez organizacje zrzeszające miłośników motocykli zabytkowych (kluby, stowarzyszenia itp.);

8. Organizację rajdów turystyczno-krajoznawczych po Lubelszczyźnie i Roztoczu dla miłośników motocykli zabytkowych z udziałem uczestników całej Polski, z krajów Unii Europejskiej i sąsiadujących (Ukraina, Białoruś);

9. Prezentacja w miejscach publicznych motocykli zabytkowych podczas wyścigów torowych, pokazów stacjonarnych i innych wyjazdów zorganizowanych;

10. Doskonalenie umiejętności jazdy motocyklem i promocję BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) przez organizację imprez szkoleniowych i treningowych.

Zapraszamy do kontaktu z nami pasjonatów motocykli zabytkowych, zainteresowanych wspólnymi działaniami, wymianą wiedzy i doświadczeń oraz wzajemnym wsparciem.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby nas wesprzeć rzeczowo lub finansowo lub po prostu pomóc, w tworzeniu naszych niepowtarzalnych przedsięwzięć.

Zapraszamy do współpracy instytucje państwowe, samorządowe, firmy i osoby prywatne, które chciałyby nawiązać z nami współpracę. Istnieje możliwość wykorzystania pojazdów będących w naszym posiadaniu, do uatrakcyjnienia przedsięwzięć organizowanych przez Państwa.

© LGW Partyzant